ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน WHA Super App

1. บทนำ

1.1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ได้พัฒนาแอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน WHA Super App (ตานนิยามด้านล่าง) เพื่อเพิ่มความสะดวกและเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการติดต่อระหว่างลูกค้า (“ลูกค้า”) กับกลุ่มบริษัทฯ โดยลูกค้า และ/หรือ ตัวแทนของลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน WHA Super App (“ผู้ใช้บริการ”) จะสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน WHA Super App ผ่านทั้งในโทรศัพท์เคลื่อนที่และบนเว็บไซต์ตามขอบเขตที่ระบุในข้อ 4.1 (“บริการ WHA Super App”) และระดับการเข้าถึงที่ถูกกำหนดโดยผู้ดูแลของบริษัทลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้ (“ผู้ดูแลฝ่ายลูกค้า”)


1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เป็นสัญญาระหว่างผู้ใช้บริการและกลุ่มบริษัท ในอันที่ผู้ใช้บริการที่จะใช้งานแอปพลิเคชัน WHA Super App ผู้ใช้บริการโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ อย่างละเอียดก่อนลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน WHA Super App หากท่านไม่เห็นด้วยหรือไม่ตกลงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โปรดระงับการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน WHA Super App หากท่านลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน WHA Super App แล้ว จะถือว่าท่านยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

2. คำนิยาม

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำนิยามให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของที่ระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ ได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
แอปพลิเคชัน WHA Super App” หมายถึง แอปพลิเคชันที่บริษัทพัฒนาขึ้น ชื่อว่า WHA Super App สำหรับใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่และบนเว็บไซต์ เพื่อบริการ WHA Super App
บริการ WHA Super App” มีความดังที่กำหนดไว้ใน ข้อ 4.1
กลุ่มบริษัทฯ” มีความดังที่กำหนดไว้ในบทนำ ข้อ 1.1
ผู้ให้บริการ” หมายถึง พนักงานผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงานของกลุ่มบริษัทฯ
ลูกค้า” หมายถึง บริษัทฯ ที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ผู้ดูแลฝ่ายลูกค้า” หมายถึง ลูกค้า และ/หรือ ตัวแทนของลูกค้า ที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าให้เป็นผู้บริหารจัดการผู้ใช้บริการและสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้บริการแต่ละรายภายใต้บริษัทที่ลงทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบไว้
ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ลูกค้า และ/หรือ ตัวแทนของลูกค้า ที่ได้รับสิทธิ์เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน WHA Super App ตามที่ผู้ดูแลฝ่ายลูกค้ากำหนดไว้และได้ทำการลงทะเบียนเข้าเรียบร้อยแล้ว
ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลบางส่วนของลูกค้าที่ทำการเชื่อมโยงมาจากระบบให้บริการอื่นๆ เพื่อมาแสดงผลบนแอปพลิเคชัน เช่น ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้ การใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้าจากระบบโซลาร์ สัญญา เป็นต้น
ข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ” หมายถึง
รายการกิจกรรม” หมายถึง รายการขอรับบริการทั้งหมดที่เก็บและรวบรวมไว้อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน รวมถึงประวัติการใช้งานทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนแอปพลิเคชัน


3. การเปิดบัญชี


3.1 การเปิดบัญชีผู้ดูแลฝ่ายลูกค้า ลูกค้า และ/หรือ ตัวแทนของลูกค้า ที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าให้เป็นผู้บริหารจัดการผู้ใช้บริการและสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีใช้งานแอปพลิเคชัน WHA Super App (“บัญชีผู้ดูแลฝ่ายลูกค้า“) กับกลุ่มบริษัทฯ โดยจะต้องตั้งชื่อผู้ใช้บริการ (user name) และ รหัส (pin) ด้วยตนเอง ตามที่กำหนดไว้ในแอปพลิเคชัน WHA Super App และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในแอปพลิเคชัน WHA Super App


3.2 การเปิดบัญชีผู้ใช้บริการ ลูกค้า และ/หรือ ตัวแทนของลูกค้าจะต้องติดต่อผู้ดูแลฝ่ายลูกค้าเพื่อเปิดบัญชีและกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง จากนั้นจึงดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีใช้งานแอปพลิเคชัน WHA Super App (“บัญชีผู้ใช้งาน“) โดยจะต้องตั้งชื่อผู้ใช้บริการ (user name) และ รหัส (pin) ด้วยตนเอง ตามที่กำหนดไว้ในแอปพลิเคชัน WHA Super App และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในแอปพลิเคชัน WHA Super App


3.3 ชื่อผู้ใช้บริการ และ รหัสผ่านจะต้องไม่ซ้ำกับของผู้ใช้บริการรายอื่นที่มีอยู่ในแอปพลิเคชัน WHA Super App มีความเหมาะสม ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี ชื่อบัญชีผู้ใช้บริการ ชื่อผู้ใช้บริการ และ รหัสผ่านจะต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทตามระบบในแอปพลิเคชัน WHA Super App เมื่อชื่อบัญชีผู้ใช้บริการ ชื่อผู้ใช้บริการ และ รหัสผ่านได้รับอนุมัติแล้ว จึงถือว่าการเปิดบัญชีผู้ใช้บริการได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการจึงสามารถใช้งานบัญชีผู้ใช้บริการในการรับบริการ WHA Super App ในแอปพลิเคชัน WHA Super App ได้

3.4 บัญชีผู้ใช้บริการ ชื่อผู้ใช้บริการ และ รหัสผ่านที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวถือว่าเป็นบัญชีผู้ใช้บริการ ชื่อผู้ใช้บริการ และ รหัสผ่านที่บริษัทออกให้

3.5 ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในระบบแอปพลิเคชัน WHA Super App เพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

4. ขอบเขตการให้บริการของแอปพลิเคชัน WHA Super App
4.1 แอปพลิเคชัน WHA Super App มีคุณสมบัติที่จะให้บริการดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้ใช้บริการ

4.1.1 บนเว็บไซต์
(1) การบริหารจัดการผู้ใช้บริการภายใต้บริษัทที่รับผิดชอบ
(2) การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งานภายใต้บริษัทที่รับผิดชอบ

4.1.2 โทรศัพท์เคลื่อนที่
(1) การให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท
(2) การให้บริการช่องทางเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแจ้งเรื่องขอรับบริการภายในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทฯ โดยผู้ใช้บริการสามารถพูดคุยกับผู้ให้บริการและติดตามสถานะการให้บริการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
(3) การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทฯ และการแจ้งเหตุการณ์สำคัญภายในพื้นที่ให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ตามที่ลูกค้าได้ทำการเลือกพื้นที่ที่ต้องการรับข้อ