นโยบายสิทธิส่วนบุคคล (Privacy Policy)

            บริษัท ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”)  เคารพสิทธิและตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทขอให้ท่านได้โปรดอ่านนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้โดยละเอียด เพื่อให้ท่านทราบถึงข้อมูลของท่านที่บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต เข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลดังกล่าว และเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บริษัท  

คำหรือนิยามในนโยบายฉบับนี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน WHA Super App เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายฉบับนี้

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลที่อยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

            นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมและได้รับระหว่างที่ท่านใช้แอปพลิเคชัน WHA Super App เพื่อรับบริการ WHA Super App ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน WHA Super App

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย มีดังนี้

            2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล 

            2.2 ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน หน่วยงานหรือองค์กร

            2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการเข้าถึงบัญชี เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ได้แก่ Email ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

            2.4 พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในแอปพลิเคชัน โดยบริษัทมีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น หมายเลขไอพี (IP address) ชนิดของเว็บบราวเซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง หน้าเว็บ (Web page) ที่เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม

            2.5 ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องให้ไว้แก่บริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการได้ และบริษัทสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องขอความยินยอม

            2.6 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

            2.7 บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น เวลาเข้าถึง รหัสอุปกรณ์ หรือตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน ที่อยู่ IP และ Mac Address ข้อมูลการใช้งานโดยรวม ประวัติการใช้งาน การตั้งค่า ข้อมูลภาษา ชื่อและรุ่นอุปกรณ์ ตำแหน่งและเวลา โซน ผู้ให้บริการเครือข่าย ข้อมูลระบบปฏิบัติการ และระยะเวลาเซสชัน

3. วัตถุประสงค์ที่บริษัทต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการให้บริการ WHA Super App ดังที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน WHA Super App  นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

            3.1 เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงความผิดปกติเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริการแอปพลิเคชัน WHA Super App และการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีการใช้บริการแอปพลิเคชัน WHA Super App

            3.2 เพื่อการระบุตัวตน การตรวจสอบยืนยันตัวตน การรู้จักตัวตนท่าน ในการให้บริการแอปพลิเคชัน WHA Super App

            3.3 เพื่อพิจารณาถึงการดำเนินการทางธุรกรรมระหว่างท่านกับกลุ่มบริษัทฯ  รวมไปถึงธุรกรรมและการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบุคคลภายนอกผ่านแอปพลิเคชัน WHA Super App

            3.4 เพื่ออนุญาตให้บุคคลอื่นสามารถเชื่อมต่อ มีปฏิสัมพันธ์ หรือเห็นกิจกรรมของท่านบนแอปพลิเคชัน WHA Super App

            3.5 เพื่อบริหารและจัดการบริการแอปพลิเคชัน WHA Super App ที่จะให้แก่ท่าน

            3.6 เพื่อศึกษาวิจัย สำรวจ วิเคราะห์ และกิจกรรมอื่นใดอันเป็นไปเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการแอปพลิเคชัน WHA Super App

            3.7 เพื่อตอบรับ ดำเนินการ จัดการ หรือทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ และดำเนินการตามการร้องขอเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน WHA Super App

            3.8 เพื่อประมวลผลข้อมูลในเชิงสถิติและประชากรศาสตร์เกี่ยวกับผู้ใช้แอปพลิเคชัน WHA Super App

            3.9 เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้แอปพลิเคชัน WHA Super App

            3.10 เพื่อประโยชน์ทางการตลาด สื่อโฆษณา หรือกิจกรรมการส่งเสริมการขาย โดยในกรณีที่บริษัทส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาด และการส่งเสริมการตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจกรรมที่น่าสนใจให้แก่ท่าน หากท่านตกลงรับข้อมูลข่าวสารแล้ว แต่ประสงค์จะยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถดำเนินการได้โดยแจ้งบริษัทผ่านทาง line official ของบริษัท @WHA Super App Official 

            3.11 เพื่อรักษาและควบคุมการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน WHA Super App ให้เป็นปัจจุบัน และ/หรือการพัฒนาอื่นๆ อันจะทำให้บริการแอปพลิเคชัน WHA Super App เป็นไปอย่างราบรื่น

            3.12 เพื่อจัดการหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการแอปพลิเคชัน WHA Super App แก่ท่าน ปฏิบัติตามคำสั่งของท่าน จัดการหรือตอบข้อซักถามที่ได้รับ (หรืออ้างว่าได้รับ) จากท่านหรือในนามของท่าน

            3.13 เพื่อติดต่อหรือสื่อสารกับท่านผ่านการโทรด้วยเสียง ข้อความ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่ได้มีการร้องขอ รวมถึงการจัดส่งข่าวสาร โฆษณา การแจ้งเตือนที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวเนื่องกับบริการในพื้นที่ของกลุ่มบริษัทฯ กับท่าน ท่านรับทราบและยอมรับว่าการสื่อสารดังกล่าวของกลุ่มบริษัทฯ นั้นอาจเป็นการส่งข้อความโต้ตอบ

            3.14 เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเมื่อผู้ใช้แอปพลิเคชัน WHA Super App คนอื่นส่งข้อความนให้ท่านบนแอปพลิเคชัน WHA Super App

            3.15 เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติและงานวิจัย สำหรับการเปิดเผยภายในองค์กรและตามกฎหมาย และ/หรือตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บบันทึกข้อมูล

            3.16 เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย ข้อกำหนดของภาครัฐ หรือข้อบังคับภายใต้อำนาจการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง

            3.17 เพื่อป้องกันและตรวจสอบการละเมิดหรือสงสัยว่าจะเป็นการละเมิดในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับท่าน ที่เข้าข่ายกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

            3.18 เพื่อจัดเก็บ โฮสต์ สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะสำหรับการกู้คืนข้อมูลจากความเสียหายหรือเหตุอื่นใด

            3.19 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่บริษัทได้แจ้งแก่ท่าน ณ เวลาที่ได้รับความยินยอมจากท่าน

กลุ่มบริษัทฯจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุในข้อ 2. ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

4.บุคคลที่กลุ่มบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน

กลุ่มบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทได้รับตามข้อ 2. ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทในเครือ คู่สัญญาของบริษัท หรือบริษัทอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมไปถึงบุคลากรในบริษัทดังกล่าวด้วย

5.การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

            5.1 กลุ่มบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด โดยจัดให้มีมาตรการที่เป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่บริษัทกำหนดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างสมบูรณ์

            5.2 กลุ่มบริษัทฯ จะปรับปรุงและทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ ในการนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย หากบริษัทเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้นและสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น

            5.3 กลุ่มบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งอยู่ในความควบคุมของกลุ่มบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่จะเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือเป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาล

6.2 ท่านมีสิทธิยกเลิกให้กลุ่มบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเคยให้ความยินยอมไปแล้ว

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแอปพลิเคชัน WHA Super App แก่ท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

6.3 ท่านมีสิทธิในการขอให้กลุ่มบริษัทฯ แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ หากกลุ่มบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอของคุณบริษัทจะบันทึกการปฏิเสธดังกล่าวพร้อมเหตุผล

6.4 ท่านมีสิทธิขอให้กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการทำลาย ลบ หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนได้ ในกรณีที่บริษัทไม่ดำเนินการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ท่านอาจขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบ หรือทำลายก็ได้

6.5 ท่านมีสิทธิในขอรับ หรือขอให้กลุ่มบริษัทฯ ส่ง หรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร้องขอ เว้นแต่จะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ทางเทคนิค

6.6 ท่านมีสิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการ หรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่เห็นว่าบริษัทไม่ดำเนินการตามกฎหมาย

7.ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม หรือใช้สิทธิใดๆ ตามนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยติดต่อได้ที่

            บริษัท                   : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล จำกัด

            สถานที่ติดต่อ       : 777 อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23 – 25 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด)กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

            Email                  :  [email protected]

            เว็บไซต์                : https://www.wha-digital.com/

8.การเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทฯ อาจปรับปรุงนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ การดำเนินงานของบริษัท และข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากท่าน โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงผ่านแอปพลิเคชัน